مطالب توسط Razmehr Evboxt

کودتای ایرانشهری سپاه و ارتش به مثابه پیش شرط بازگشت ملیونی ایرانیان اروپا وآمریکا به کشور.روز اردیبهشت (سوم) از ماه امرداد ۸۴۴۷ زرتشتی، ۲۵۶۸ کورشی، ۲۰۱۸ ترسایی، ۱۳۹۷ محمدی

دادستان سخن: ۱) کودتای ایرانشهری سپاه و ارتش به مثابه پیش شرط بازگشت ملیونی ایرانیان اروپا وآمریکا به کشور و ضربه فنی کردن اقتصادی و سیاسی ترامپ در کشوراش، بدون شلیک یک گلوله. ۲) نقد و نفی پروژه ماسونی رضا پهلوی

گفتگو نکردن با دیوانه ای چون ترامپ، دیوانگی ست: در چرائی بایستگی گفتگوی سپاه با ترامپ. روز اورمزد (یکم) از ماه امرداد ۸۴۴۷ زرتشتی، ۲۵۶۸ کورشی، ۲۰۱۸ ترسایی، ۱۳۹۷ محمدی

دادستان سخن: گفتگو نکردن با دیوانه ای چون ترامپ، دیوانگی ست: در چرائی بایستگی گفتگوی سپاه ( و نه روحانی و ظریف)، با ترامپ، از روزن ایرانشهری * بر خلاف باور رایج، ما امروز نه در یک جهان چندقطبی یا چندین میخی (multipolar)، بلکه در یک جهان بی قطب ایا ابی-میخ (non-polar) به سر می […]

حاکمیت دینی، حاکمیت سیاسی و قانون اساسی آینده ی ایرانزمین از روزن ایرانشهری. روز مهراسپند (۲۹) از ماه تیر ۸۴۴۷ زرتشتی، ۲۵۶۸کورشی، ۲۰۱۸ ترسایی، ۱۳۹۷ محمدی

دادستان سخن: حاکمیت دینی، حاکمیت سیاسی و قانون اساسی آینده ی ایرانزمین از روزن ایرانشهری * پرسش در پایان این است: آیا ایرانِ پساجمهوری اسلامی یک استیتِ لابراتوآری، یک کشورِ آزمایشگاهیِ ساخته و پرداخته ی مافیای روشنفکری و باب طبع طبقه ی بیگ مک خوارهای فرهنگی و دیگر توابان تمدنی خواهد شد و یا که […]

زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه ای و پارسیگ. روز امرداد (هفتم) از ماه خرداد ۸۴۴۷ مزدایی، ۲۵۶۸ کورشی، ۲۰۱۸ ترسایی

دادستان سخن: زبان پارسی آمیخته، پارسی، پارسی پایه ای، و پارسیگ. در این برنامه نگاهی می اندازیم به جایگاه زبان پارسی و پارسی آمیخته از روزن بازیابی ایرانشهری. و هم نیز به سیمائی که این دو زبان در پایندانی فرهنگ و آبادانی ایرانشهری داشته اند. هم نیز بررسی خواهیم کرد سیمائی را که زبان پارسیگ […]

گفتار هفته، روز مهر از ماه آذر (۱۶ آذر ۱۳۸۹) برابر با۷/۱۲/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره جهانبینی دین بهی و اهداف جهانی دین زرتشتی خواهند پرداخت 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، روز بهمن از ماه مهر (۲ مهر ۱۳۸۹) برابر با ۲۴/۹/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره پدیده‌ای نوین به نام کورش‌گرایی سخن خواهند گفت 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، روز زامیاد از ماه امرداد (۲۸ امرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱۹/۸/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره مکتب ایرانی سخن (خواهند گفت. ( پیرو سخنرانی رحیم مشایی در پیوند با جایگزینی مکتب ایران به جای مکتب اسلام 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، روز بهرام از ماه خرداد (۲۰ خرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱۰/۶/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره مکتب ایرانی سخن خواهند گفت. 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، روز خور از ماه خرداد ( ۱۱ خرداد ۱۳۸۹) برابر با ۱/۶/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به مشروعیت اسرائیل از روزن ایرانشهری خواهند پرداخت. 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، روز دی به دین از ماه اردیبهشت ( ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۱۳/۵/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دگرگونی پارادایم در دولت سپاهی/مردمی احمدی نژاد خواهند پرداخت و به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا دولت احمدی نژاد یک دولت اسلامگرا است و یا یک دولت ایرانگرا 🌲[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین] 🔥🔥🔥

گفتار هفته، رام روز از ماه اردیبهشت ( ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۱۱/۵/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به مسئله زن و حجاب و به صورت کلی‌تر جایگاه زن در دو تمدن ابراهیمی وایرانشهری خواهند پرداخت.

گفتار هفته، سروش روز از ماه اردیبهشت ( ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۷/۵/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به آسیب شناسی نیروهای پادشاهی هوادار سامانی پادشاهی و به ویژه پیوند این نیروها با آمریکا و اسرائیل خواهند پرداخت

گفتار هفته، آذر روز از ماه اردیبهشت ( ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹) برابر با ۲۹/۴/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین به دادستانهای زیر خواهند پرداخت. 
- اظهارات یکی از مقامات امارت درباره جزایر سگانه ایران در خلیج فارس و پاسخ و پیشنهادهای مقامات ایرانی در این زمینه.
 – گزینه حمله نظامی به ایران از سوی یکی از وزرای اسرائیل و پیشتیبانی و حمایت جنبشهای دمکراسی […]