راز آتشکده ی دل به کسی نه توان گفت / محمود فارانی

,