گفتار هفته، روز مهر از ماه آذر (۱۶ آذر ۱۳۸۹) برابر با۷/۱۲/۲۰۱۰

در این برنامه راهبر بازیابی ایرانشهری خردکام کیخسرو آرش گرگین درباره جهانبینی دین بهی و اهداف جهانی دین زرتشتی خواهند پرداخت
?[بازیابی ایرانشهری، جنبش فرزندان زرتشت و کوروش، کیخسرو آرش گرگین]
???