کودتای ایرانشهری سپاه و ارتش به مثابه پیش شرط بازگشت ملیونی ایرانیان اروپا وآمریکا به کشور.روز اردیبهشت (سوم) از ماه امرداد ۸۴۴۷ زرتشتی، ۲۵۶۸ کورشی، ۲۰۱۸ ترسایی، ۱۳۹۷ محمدی

,

دادستان سخن:
۱) کودتای ایرانشهری سپاه و ارتش به مثابه پیش شرط بازگشت ملیونی ایرانیان اروپا وآمریکا به کشور و ضربه فنی کردن اقتصادی و سیاسی ترامپ در کشوراش، بدون شلیک یک گلوله.
۲) نقد و نفی پروژه ماسونی رضا پهلوی